Landsrettens dom af 18. marts 2019

ØSTRE LANDSRET DOM


afsagt den 18. marts 2019

Sag BS-25579/2018-OLR (17. afdeling)

Kastrup GIF Fodbold aka "Kastrup Fodbold" (advokat Nicholas Symes)

mod

Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) (advokat Sissel Egede-Pedersen)


Retten i Nykøbing Falster har den 28. maj 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS 11-425/2017 og BS-9358/2017-NYK).


Landsdommerne Birgitte Grønborg Juul, Nikolaj Aarø-Hansen og Dorte Nørby (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.


Påstande Appellanten, Kastrup GIF Fodbold aka "Kastrup Fodbold", har gentaget sin påstand for byretten om, at appelindstævnte tilpligtes at anerkende, at ejendomsretten til klubhus beliggende Granvej 44c, 4760 Vordingborg, tilhører appellanten.

Indstævnte, Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF), har påstået dommen stadfæstet.


Supplerende sagsfremstilling. Af en udskrift af CVR-registret fremgår, at KGIF med CVR-nummer 33976984 var registret med startdato den 13. november 2011. Det fremgår videre, at foreningen den 10. juni 2018 har ændret navn fra ”kastrup gymnastik og idrætsforening” til: ”Kastrup Gymnastik og Idrætsforening anno 1942”. Af en udskrift fra SKATs hjemmeside fra den 19. september 2018 fremgår, at der ikke er nogen momsregistrerede virksomheder med CVR-nummer 33976984. Af en udskrift af 19. september 2018 fra CVR-registret vedrørende Kastrup Gymnastik & Idrætsforening med CVR-nummer 32903258 og c/o-adresse hos Nezita Mortensen fremgår blandt andet, at denne forening blev registreret med startdato den 31. maj 2010 og ophørsdato den 31. maj 2011.


Forklaringer Nezita Mortensen og Hanne Dalsig har afgivet supplerende forklaringer. Kaj Mortensen har endvidere afgivet forklaring.


Nezita Mortensen:

har forklaret blandt andet, at KGIF efter hendes opfattelse ikke er identisk med den forening, der blev stiftet i 1942. Den gamle forening var bygget op med en anden struktur. I 2010 fik KGIF selvstændigt CVR-nummer, så den også blev selvstændig. Det er efter hendes opfattelse uklart, hvad der fandtes før 2010, men dengang eksisterede der ikke en reel forening KGIF. Hun er ikke sikker på, hvad der var baggrunden for, at denne forening et år efter den registrerede startdato er registreret som ophørt, men det var vist noget med, at man dengang skulle registreres hvert år, og at det var ”hoppet af”. Derfor måtte der ske en ny registrering. Det er Kastrup Fodbold, der siden 1989/1990 har haft alle udgifter og al økonomi vedrørende klubhuset. Da Kastrup Fodbold fik klubhuset overdraget, havde KGIF også noget teltudlejning, og det blev der også taget stilling til i forbindelse med overdragelsen. De vedtægtsændringer, der blev vedtaget i 2010, har en sammenhæng med registreringen af foreningen samme år. Det har hele tiden været sådan, at alle har haft indtryk af, at klubhuset var Kastrup Fodbolds, og det fremgik også af kommunens breve. Hun hørte første gang om, at der skulle være tvist om ejerskabet til klubhuset i 2016, således som hun fortalte i byretten. Det er også fortsat Kastrup Fodbold, der søger tilskud og betaler alle udgifter vedrørende klubhuset.


Hanne Dalsig:

har forklaret blandt andet, at KGIF efter hendes opfattelse har eksisteret siden 1942. Foreningens æresmedlem, Leo Klausen, lavede i 2010 en KGIF-historie, da gymnastikafdelingen fyldte 60 år. Det fremgår heraf, at foreningen i 1942 blev etableret med en håndboldafdeling og en fodboldafdeling. Hun har også selv været en del af KGIF siden 2003 og har siddet i bestyrelsen siden 2010. KGIF har aldrig siden stiftelsen været nedlagt eller ophørt. Foreningen skulle på et tidspunkt have et CVR-nummer for at få alkoholbevilling. Det var Nezita Mortensen, der fik oprettet CVR-numrene, men der opstod en hel masse problemer med det første CVR-nummer, og derfor måtte man foretage en ny registrering. Nezita Mortensen kunne ikke få det første CVR-nummer til at fungere korrekt, og derfor fik de hjælp til at oprette et nyt. De vedtægtsændringer, der blev vedtaget i 2010, havde ikke noget med CVR-registreringerne at gøre. De fik nyt CVR-nummer i 2011, men de fik ikke af den grund en ny klub. Hovedafdeling er en forhandlingsmæssig og repræsentativ afdeling i forhold til de enkelte afdelinger. Der har altid været en hovedafdeling og en række underafdelinger – også efter 2011. Hovedafdelingen kan også træde til, hvis en afdeling har problemer. Det var den daværende primus motor i KGIF, Julius Lassen, der tog initiativ til opførelsen af klubhuset, og det var KGIF, der skulle eje det. Alle afdelinger har i tidens løb – i hvert fald fra 1990 – kunne bruge klubhuset til forskellige aktiviteter. Det udtryk, at klubhuset står i fodboldafdelingens ”regi”, er efter hendes opfattelse en form for leje. Det ville ikke give mening, at fodboldafdelingen skulle eje klubhuset. De talte ikke i 2006 om, at fodboldklubben skulle eje klubhuset. I 2015 blev klubhuset vurderet i ejendomsvurderingen til 750.000 kr. I 2018 blev det vurderet til 200.000 kr., så der kan ikke have været meget vedligeholdelse. Fodboldafdelingen har lånt penge til et nyt fyr til klubhuset, men de har ikke betalt det tilbage. Så vidt hun ved, er Kaj Mortensen Nezitas far. Han har været formand i badmintonafdelingen, vist nok også dengang badmintonafdelingen betalte for det nye tag til klubhuset. Om bemærkningen i mailen fra den daværende formand i KGIF Nezita Mortensen af 2. februar 2014 om, at de enkelte underafdelinger ikke kan eje noget og derfor ikke kan give noget væk, har hun forklaret, at hun er enig i det anførte. Foreningens værdier ligger i hovedforeningen, hvilket fremgår af vedtægterne. Derfor undrer sagen hende også. Det var først, da Nezita Mortensen ”smed sine ting” fra hovedforeningen og blev formand for fodboldforeningen, at der blev tvist om ejerforholdet til klubhuset.


Kaj Mortensen:

har forklaret blandt andet, at Nezita Mortensen er hans datter. Han har været medlem af KGIF siden 1954. I 1954 var der kun en afdeling, fodboldafdelingen, og der betalte man kontingent. Den 1. oktober 1959 kom gymnastikken ind i KGIF. Han var med til at stifte badmintonafdelingen og har været formand for badmintonafdelingen i omkring 20 år fra 1993/94 til 2013/14. Det var hans opfattelse, at fodboldafdelingen ejede huset, idet det var dem, der var der. I 1989/90 spillede han fodbold som aktivt medlem. Han har også været medlem af bestyrelsen i fodboldafdelingen i nogle år. Fodboldafdelingen havde, som de øvrige afdelinger, sit eget regnskab og egne ting. Afdelingerne fik egne kasserere. Klubhuset blev efter hans opfattelse automatisk overført til foldboldafdelingen, da fodboldafdelingen havde sit eget regnskab. Ingen anden afdeling ville hjælpe, og derfor kunne fodboldafdelingen lige så godt være alene. Han ved ikke, hvad den daværende formand Karl Erik Møller på et forretningsudvalgsmøde har sagt om overførslen af klubhuset til fodboldafdelingen. Efter de dagældende regler kunne de andre afdelinger også bruge klubhuset, i det omfang fodboldafdelingen ikke skulle bruge det. Da han var formand for badmintonafdelingen, var der et forretningsudvalg, der bestod af formændene for de forskellige afdelinger. Det var efter hans mening nok bare et forretningsudvalg og ikke en selvstændig klub. I 1990’erne skete der mange ting, der kom tai chi og kroket til, mens håndbolden trak sig ud. I 2006 krævede kommunen, at foreningens afdelinger skulle have eget CVRnummer, så der kunne søges tilskud til de enkelte afdelinger. Han har ikke siden 2013/14 været en del af foreningsidrætten.


Anbringender:

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten. Kastrup GIF Fodbold aka "Kastrup Fodbold" har yderligere navnlig anført, at KGIF ikke på noget tidspunkt har ejet det omstridte klubhus, allerede fordi KGIF først blev etableret i 2011, dvs. efter Kastrup Fodbold overtog klubhuset i 1990, og efter Kastrup Fodbold i 2005 blev en selvstændig enhed.

Det påhviler KGIF at godtgøre, at der er den fornødne foreningsretlige identitet mellem denne forening og den forening, der fik opført klubhuset, og dette bevis er ikke løftet. Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) har heroverfor navnlig anført, at det er godtgjort, at foreningen har eksisteret i hvert fald siden 1967, hvor foreningen søgte om byggetilladelse, og at KGIF den 13. november 2011 blot blev tildelt et CVR-nr., idet registrering i CVR-registret ikke medfører stiftelse af ny forening. Der stilles ikke krav om, at en frivillig forening er registreret i CVR-registret, idet formålet med registeret er at indeholde grunddata om juridiske enheder, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede produktionsenheder jf. CVR-loven § 2.


Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig forklaringerne fra Kaj Mortensen og Hanne Dalsig, finder landsretten det bevist, at en forening med navnet KGIF med forskellige underafdelinger for enkelte sportsgrene var stiftet flere år, før foreningen den 26. august 1967 ansøgte den daværende Kastrup Kommune om byggetilladelse til klubhuset. Efter den nævnte ansøgning og Kastrup Kommunes bygningsattest af 26. juni 1969, der er udstedt til foreningen KGIF, lægges det endvidere til grund, at denne forening fra 1967 fik opført klubhuset. I 1975 udstedte Vordingborg Kommune en bygningsattest til foreningen KGIF vedrørende opførelse af en tilbygning til det samme klubhus.


Der er ikke grundlag for – som Kastrup Fodbold har gjort gældende for landsretten – at anse KGIF for formelt at være ophørt i forbindelse med overdragelsen i 1990, i forbindelse med de senere CVR-registreringer i 2010 og 2011 eller i øvrigt. Det er heller ikke grundlag for at lægge til grund, at der skulle være tale om en nystiftet forening med samme navn, ligesom det ikke på grundlag af de fremlagte CVR-registreringer kan lægges til grund, at foreningen ikke har eksisteret tidligere. Det tiltrædes på den baggrund, at det er lagt til grund, at klubhuset fra dets tilblivelse har været KGIFs ejendom.


Med denne bemærkning tiltrædes det af de grunde, der er anført af byretten, at Kastrup Fodbold ikke har godtgjort, at KGIF har overdraget klubhuset til Kastrup Fodbolds eje. Det tiltrædes med samme begrundelse endvidere, at KGIF fortsat ejer klubhuset. Landsretten stadfæster herefter byrettens dom.


Efter sagens udfald, forløb og omfang skal Kastrup GIF Fodbold aka "Kastrup Fodbold" i sagsomkostninger for landsretten betale 25.000 kr. til Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) til dækning af udgifter til advokatbistand.


Beløbet er inkl. moms, da Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) ikke er momsregistreret.


THI KENDES FOR RET:


Byrettens dom stadfæstes.


I sagsomkostninger for landsretten skal Kastrup GIF Fodbold aka "Kastrup Fodbold" inden 14 dage betale 25.000 kr. til Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF).


Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.